Phim cách nhiệt cho mái kính, phim bảo vệ mái kính